T_PLACEHOLDER_IMAGE
27.04.2023

Ilmoittajansuojaa koskeva uusi laki edellyttää tiettyjä organisaatioita perustamaan luotettavan ilmoituskanavan

Asianajaja Juha-Pekka Vatasen ajankohtaiskirjoitus Whistleblower-direktiiviin liittyen

Ilmoittajansuojaa koskeva uusi laki edellyttää tiettyjä organisaatioita perustamaan luotettavan ilmoituskanavan – vielä noin viidesosalta yrityksistä tämä kanava kuitenkin puuttuu

Tämän vuoden alusta tuli voimaan laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022). Tällä lailla on kansallisesti pantu täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston niin kutsuttu ilmoittajansuojadirektiivi eli Whistleblower-direktiivi ((EU) 2019/1937).

Uuden lain tarkoituksena on taata henkilöille turvallinen väylä ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitsemastaan tai epäilemästään lainvastaisesta toiminnasta tietyillä, erikseen määritellyillä kansallisen tai EU-oikeuden aloilla. Laki velvoittaa vähintään 50 työntekijää säännöllisesti työllistäviä organisaatioita perustamaan sisäisen, luottamuksellisen ilmoituskanavan. Organisaation on myös mahdollista antaa kyseisen ilmoituskanavan perustaminen ulkopuolisen palveluntarjoajan järjestettäväksi. Laki asettaa organisaatioille myös velvollisuuden nimetä puolueeton ja riippumaton henkilö/henkilöt vastaamaan ilmoituksien käsittelystä. Lain mukaan sisäisen ilmoituskanavan tulee mahdollistaa ilmoitusten vastaanottaminen niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Ilmoituskanavan suhteen on huomioitava, että organisaation, niin halutessaan, on avoimuuden nimissä mahdollista sallia ilmoittamismahdollisuus organisaation työntekijöiden ohella myös muille henkilöille, kuten esimerkiksi sidosryhmille.

Laki asettaa velvollisuuden ilmoituskanavan käyttöönottamiselle kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Sen sijaan organisaatioissa, joissa työskentelee säännöllisesti enintään 249 työntekijää, sisäinen ilmoituskanava on otettava käyttöön kuitenkin viimeistään 17. päivänä joulukuuta 2023. Myös hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien on tullut ottaa ilmoituskanava käyttöön maaliskuun loppuun 2023 mennessä.

Vaikka yritykset ovat ahkeraan avanneet ilmoituskanavia, Keskuskauppakamarin mukaan huhtikuussa kanava kuitenkin puuttui vielä noin viidesosalta 50 henkeä tai sen yli työllistävistä yrityksistä.