Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Surakka Oy

Kauppakatu 26 A, 80100 Joensuu
puh. +358 43 218 0855
e-mail asianajotoimisto@surakka.fi
y-tunnus 2957452-6

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asianajotoimeksiannon hoitaminen ja siihen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. Rekisteröidyn suostumuksen perusteella hänen yhteystietojaan voidaan käyttää myös markkinointia varten.

KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Asianajotoimeksiantosopimus, asianajotoimintaan liittyvät lakisääteiset velvoitteet ja rekisteröidyn antama suostumus. Annettu suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa eikä tietoja käytetä enää tämän jälkeen markkinointiin.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja käytetään pääasiassa pelkästään toimiston sisäisesti. Mikäli toimeksiannon luonne sitä edellyttää, henkilötietoja saatetaan kuitenkin toimittaa vastapuolelle, tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle. Henkilötietoja ei toimiteta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään toimeksiannon voimassaoloajan, kuitenkin vähintään 10 vuotta. Asianajajan esteellisyyden selvittämiseksi tarpeelliset tiedot säilytetään pysyvästi.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua omiin henkilötietoihinsa ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista sekä niiden poistamista, mikäli tietojen käsittelemiseen ei ole enää hyväksyttävää syytä. Tietyin edellytyksin rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Edellä kerrotusta huolimatta tietoja voidaan edelleen käsitellä lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä.

HENKILÖTIETOJEN TOIMITTAMATTA JÄTTÄMINEN

Henkilötiedot ovat tarpeen asianajotoimeksiannon hoitamiseksi asianajajaa velvoittavien säännösten mukaisesti. Toimeksiantoa ei voida vastaanottaa tai siitä voidaan joutua luopumaan, mikäli riittäviä henkilötietoja ei toimiteta tai niiden käsittelyä rajoitetaan tai vastustetaan tavalla, joka estää toimeksiannon hoitamisen.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Henkilötietoja ei käytetä profiloinnissa tai muussa automatisoidussa päätöksenteossa.