T_PLACEHOLDER_IMAGE
07.04.2021

Yhteisomistussuhteesta ja sen purkamisesta

Lakimies Viivi Jukan ajankohtaiskirjoitus koskien yhteistä omistamista ja yhteisomistussuhteen purkamista.

Kun kaksi tai useampi omistaa yhdessä omaisuutta, oli se sitten kiinteää tai irtainta, puhutaan niin sanotusta yhteisomistussuhteesta, jota sääntelee eräistä yhteisomistussuhteista annettu laki. Lähtökohtana on, että yhteisesti omistettuun omaisuuteen liittyvistä kysymyksistä, kuten omaisuuden myynnistä tai lunastuksesta, yhteisomistajat voivat kuitenkin sopia vapaasti keskenään. Yhteisomistuslain säännöksiin voidaan turvautua, jos yhteistä näkemystä yhteiseen omaisuuteen liittyvissä kysymyksissä ei löydy.

Yhteisesti omistetun omaisuuden myyntiin tarvitaan kaikkien yhteisomistajien lupa. Kullakin yhteisomistajalla on kuitenkin oikeus saada jakamalla erotetuksi osansa yhteisestä omaisuudesta. Kiinteän omaisuuden tai muutoin jaettavaksi kelpaavan omaisuuden kohdalla jakaminen voidaan toteuttaa konkreettisella omaisuuden osiin jakamisella, jos se on jakokustannukset ja omaisuuden arvon säilyminen huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Aina omaisuus ei kuitenkaan ole tällä tavoin ”jakokelpoista”, kuten on esim. asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien asunto-osakkeiden kohdalla. Tällaisen omaisuuden ollessa kyseessä yhteisomistussuhteen purkamista haluava osapuoli voi hakea käräjäoikeudelta määräystä omaisuuden myymiseksi yhteisomistussuhteen purkamista varten, jos muut yhteisomistajat eivät vapaaehtoisesti omaisuuden jakamiseen, myyntiin tai lunastamiseen suostu. Viimekädessä omaisuus määrätään myytäväksi huutokaupalla, mikäli yhteisomistajat eivät löydä yhteistä näkemystä myynnin tavasta. Käräjäoikeus määrää tarvittaessa uskotun miehen huolehtimaan omaisuuden myynnistä ja kauppahinnan jakamisesta. Tietysti omaisuuden myynnistä, lunastuksesta ja muista järjestelyistä voivat yhteisomistajat aina ilman käräjäoikeuden päätöstäkin sopia, mutta tällainen viimesijainen myynnin vaatimisen keino yhteisomistussuhteesta pois haluavalla on käytössään.

Yhteisesti omistetun omaisuuden myynnissä tai lunastuksessa kauppahinta määräytyy omaisuuden käyvän arvon mukaan. Kiinteistön tai asuinhuoneiston ollessa yhteisomistuksen kohteena hinta-arvion omaisuuden arvosta voi pyytää kiinteistönvälittäjältä. Yhteisomistajan lunastaessa omaisuuden itselleen voivat yhteisomistajat luonnollisesti sopia lunastushinnasta keskenään. Tuolloinkin lunastushinnan tulee vastata käypää arvoa mahdollisten lahjaveroseuraamusten välttämiseksi. Lahjanluonteisesta kaupasta on kyse silloin, kun kauppahinta on enintään 75 % omaisuuden käyvästä arvosta, ja tällaisesta kaupasta voi siis lahjaverovelvollisuuskin seurata.